سیگارهای فرعون نوشته ی هرژه، نویسنده و کاریکاتوریست بلژیکی قرن بیستم است. وی بیش تر از همه به خاطر خلق ماجراهای تن تن مشهور شد.


من به این کتاب از یک تا ده نمره ی 6 را می دهم.